Mühasibat uçotu və 1C Təlimi

CARAT CONS MMC olaraq sizə Mühasibat uçotu və 1C təlimini təklif edirik. Təlim proqramına qeyd etdiyimiz mövzular daxildir:

- MÜHASİBAT UÇOTU (İLKİN ANLAYIŞLAR);

- KASSA VƏ BANK ƏMƏLİYYATLARI;

- MAL – MATERİAL EHTİYATLARI;

- SATIŞ ƏMƏLİYYATLARI VƏ MƏHSULUN MAYA DƏYƏRİ;

- ƏSAS VƏSAİTLƏR;

- QEYRİ – MADDİ AKTİVLƏR;

- ƏMƏK HAQQI HESABLANMASI İLƏ BAĞLI ƏMƏLİYYATLAR;

- ƏMƏK QANUNVERİCİLİYİ;

- ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ ANLAYIŞI;

- GƏLİR VƏ XƏRC ANLAYIŞI;

- İSTEHSAL ƏMƏLİYYATLARI;

- MALİYYƏ HESABATLARI;

- VERGİ HESABATLARI;